A'dan Z'ye YATIRIM

YASAL BİLDİRİMLER

 • BIST pazar ve piyasalarına, pay senetleri, borsa yatırım fonları, varantlar, vadeli işlem ve opsiyon işlemleri emirleri için InvestOR online giriş bölümünden, E-şube’den , veri yayın ekranları ve mobil uygulamalardan iletilebilmektedir.Elektronik ortamda iletilen emirlerin gerçekleşmesi, emir fiyat değişikliği, emir iptali ve benzeri işlemler online olarak takip edilebilir.Emir iletmek, değiştirmek iptal etmek gibi işlemleri yapmak isteyen InvestAZ müşterileri ayrıca telefon yoluyla şirket merkezimizi arayarak müşteri temsilcilerimiz aracılığı ile emirlerini iletebilirler.Kaldıraçlı alım satım işlemleri ve CFD (fark kontratları) işlemleri ; müşterilere tahsis edilen Meta Trader işlem platformu ve mobil uygulamalarıyla yoluyla iletilmektedir. Sermaye piyasası araçları için takas, itfa, vade sonu ve tasfiye süreçleri; ilgili borsa, pazar ve piyasa kurallarına göre yerine getirilmektedir.


 • InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu tarafından işbu politikanın hazırlanması  kararlaştırılmıştır.  Bu  politika,  Sermaye  Piyasası  Kurulu’nun  (Kurul/SPK) III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin 18/c ve 23/e hükümleri gereğince oluşturulmuştur.

  Politikanın Yayınlanması

  Bu  politika,  Kurul’un  III-39.1  sayılı  Yatırım  Kuruluşlarının  Kuruluş  ve  Faaliyet  Esasları
  Hakkında Tebliğ’inin 28. Maddesinin 2/e fıkrası gereğince internet sitesinde yayınlanır.

  Emir ve Talimat Kavramları

   

  Bu politika; müşterilerin herhangi bir sermaye piyasası aracı ve InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.’nin sunduğu hizmetlere ilişkin yazılı, sözlü ve sözlü emir niteliğindeki telefon, internet sitesi, mobil uygulamalar ve veri yayın ekranları dahil, işlem platformlarından elektronik ortamda alım satıma ilişkin tüm emirlerini kapsamaktadır.   Emirler, borsa veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine ya da tezgahüstü piyasalara iletilir veya InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. nezdinde gerçekleştirilebilir.

  Herhangi bir sermaye piyasası aracı veya InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. hizmeti kapsamına girmeyen, alım satım niteliğinde olmayan EFT, havale, virman, teminat yatırma, teminat çekme, talep toplama süreciyle borsa dışında halka arzlara katılım ve benzeri müşteri talepleri ise, talimat olarak değerlendirilecektir. Talimatlar, bu politika kapsamında yer almamakla beraber, emir iletimine özvarlık teşkil etmesi, takas veya teminat yükümlülüğün yerine getirilmesi gibi sebeplerle; hızlı,  adil  ve  müşteriler arasında  çıkar  çatışmasına yol  açmayacak şekilde,  operasyonel süreçler ve sınırlamalar göz önünde bulundurularak en kısa sürede yerine getirilir.

  Gizlilik Esası

   

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.’nin emir kabulü ve emir iletimi sürecinde yer alan personel ile görevi gereği bilgi sahibi olan tüm personel, müşteri emirlerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Müşteriye ait emir bilgileri, herhangi bir üçüncü şahsa, müşteri aleyhine ve üçüncü şahıs lehine müşterinin bilgisi olmaksızın aktarılamaz ve kullanılamaz.

  Emir Kabulüne İlişkin Esaslar

   

  Emir gerçekleştirme politikasına ilişkin en önemli unsurlar; emir kabul esasları, istisnaları ve sınırlamaları olacaktır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.’nin yatırım hizmetleri, faaliyetleri ve yan hizmetlerine ilişkin müşteri emirleri, hizmet türüne göre belirlenmiş esaslar dahilinde kabul edilir.   Borsada işlem yapmayı gerektiren emirler ayrıca sermaye piyasası aracı, piyasa ve pazara ilişkin Kurul ve Borsa düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde alınır ve yerine getirilir. Bir diğer husus ise, bu emirlerin InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.’nin ilgili hizmetler hakkında düzenlediği iş akışları çerçevesinde kabul edilmesidir.


  Yazılı emirler InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.’nin her hizmet türü için belirlediği asgari içeriğe sahip olmalıdır. Sözlü emirler; açık, net ve anlaşılır olmalıdır. Sözlü müşteri emirleri ilgili hizmet türünde emir kabulüyle yetkilendirilmiş Müşteri Temsilcileri tarafından -gerekçesi bildirilerek- kısmen veya tamamen reddedilebilir.

  Yazılı ve sözlü emirler, müşteri hesabının bağlı bulunduğu merkez dışı örgüt veya doğrudan genel müdürlükteki yetkili müşteri temsilcileri vasıtasıyla iletilebilir.

  Internet sitesi, veri yayın ekranları, mobil uygulamalar ve elektronik ortamda iletilen emirlerin kabulü, ilgili işlem platformundaki elektronik ikazlar ve mesajlar ile yönetilir.  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. tarafından iletilmesi zorunlu bilgiler var ise; müşterilerin emir kabul edilmesi ve iletilmesi için, bu alanlarda uygun seçimleri yapmış olması beklenir. Elektronik ortamda, müşterilerin hizmet türüne veya sermaye piyasası aracına göre belirlenmiş işlem limitleri, saatleri, tutarları, geçerlilik süresi, emir tipi, fiyat tipi, pay senedi, varant, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi veya döviz çifti bazında benzeri sınırlamalar söz konusu olabilir. Bu durumda ilgili sermaye piyasası aracına hiçbir şekilde emir kabul edilemeyebileceği gibi, sadece internetten emir kabulünü sınırlayıcı tedbir ve uygulamalar da söz konusu olabilecektir.

  Müşterilerin daha önce ilettikleri gerçekleşmemiş emirlerin iptaline ve düzeltmesine ilişkin emir  ve  taleplerinin  alındığı  sırada,  iptal  ya  da  düzeltmeye  yönelik  talebin  yerine getirilemeden, emrin kısmen ya da tamamen gerçekleşmesi söz konusu olabilir.

  Müşteri emirlerinin kabulünde çıkar çatışmasına yol açmayacak şekilde hareket edilmesi, çıkar çatışmasından kaçınılamaması durumunda ise, bu durumun açıklanması esastır. Emir kabulündeki sınırlamalar bu kapsamda yer alır. Elektronik ortamda müşterinin emir göndermesinin ardından, bu konudaki sınırlamalarda uyarı mesajlarıyla bilgilendirme süreci yerine getirilir.

  Elektronik ortamda alınan emirler için yazılı veya sözlü olarak kabul edilen diğer emirlerin iletilmesinde uyulması gereken öncelik kurallarına riayet edilir. Elektronik ortamda emir ileten müşteriler ile diğer yollarla emir ileten müşteriler arasında eşitsizliklerin ortaya çıkmasına engel olunur.

  Müşteri sınıflandırılması kapsamında özel uygulamalar bulunan sermaye piyasası araçlarında, pazar  ve  piyasalarda,  emir  kabulünde  öncelikli  kriter;  müşteri  sınıfının  veya  yatırımcı grubunun uygunluğu olacaktır.

  Tüm emir kanallarından kabul edilen emirlere ilişkin kayıtlar Kurul düzenlemelerine uygun şekilde muhafaza edilir. Tüm emirler alınış zamanına göre sıralanarak Borsa’ya iletilir. Pazara ait emir kabul saatleri ve özel uygulamalar nedeniyle (Örneğin; Varant işlemleri veya gözaltı pazarı işlemleri) Borsa’nın emir kabul ettiği zaman dilimi başlangıcında borsaya iletilir.

  Elektronik ortamda emir kabulünde sorun yaşanması durumunda, InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerekli tedbirler en kısa sürede alınır. Bu durumda müşteriler alternatif emir iletim kanallarına veya telefon ile emir iletimine yönlendirilebilir. Emir kabulüyle ilgili; InvestAZ Menkul Değerler A.Ş., Telekom bağlantıları ve alt  yapısı,    veri  yayın  kuruluşları  veya  Borsa  kaynaklı  teknik  problemlerde  müşteriler elektronik ortamda ya da işlem platformları üzerinden hızlı bir biçimde bilgilendirilir.

  Borçlanma Araçlarına İlişkin emirler, döviz alım satımına ilişkin emirler, yurtdışı türev araçlar ile tezgahüstü türev araçlara ilişkin emirler, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve  Opsiyon Piyasası Emirleri, BIST’in diğer pazar ve  piyasalarına iletilen emirler, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine ilişkin emirler ve Yatırım Fonu Katılma Belgesi Emirlerinin


  yazılı veya sözlü olarak iletilmesi mümkündür. Ayrıca BİST Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası emirlerinin InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesi üzerinden veya anlaşmalı firmalar üzerinden yatırımcıya sunulan platformlar aracılığı ile iletilmesi de mümkündür. Kaldıraçlı Alım Satım Emirleri ise, telefon aracılığı ile merkez ofisimize iletilebilmekte veya yatırımcılarımızın kullanımına sunulan işlem platformu aracılığı ile yatırımcılarımızın kendileri tarafından online olarak iletilebilmektedir.

  Yurtdışı türev araçların emir iletiminde müşterilerin InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.’de hesap açmış olması yeterlidir. Yurtdışındaki yetkili kurumda ayrıca hesap açılmayacaktır. Müşterinin, emir, talimat ve teminatlarına ilişkin tüm durumlar InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde açılan hesabından takip edilir.

  Emirlerin Gerçekleştirilmesine İlişkin Esaslar

  A-Genel İlke ve Esaslar

   

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş., tüm yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin müşteri emirlerini; emir gerçekleştirme politikası,   çerçeve   sözleşmelerde   belirtilen   esaslar,   müşteri   emrini   en   iyi   şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü, özen ve sadakat borcu çerçevesinde kabul ederek yerine getirir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş., alım satım aracılığı faaliyetlerinin icrası sırasında müşterilerin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlardaki tercihlerini göz önüne alarak emir gerçekleştirme politikası çerçevesinde müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde emirleri yerine getirmeye gayret eder.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş., müşterilerine ait hesap ve işlemleri kendi nezdinde müşteri bazında izler. Müşteriye ait emirler müşteriye ait hesap numarası ile iletilir ve sonuçları hesap numarası ile takip edilir.

  Müşteri emirleri, InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. hesabına veya ilişkili kişilerin hesabına verilen aynı fiyatlı emirlerden öncelikli olarak yerine getirilir.

  BIST piyasa ve pazarlarına gönderilen emirlerin eşleşmesinde genel esas; fiyat ve zaman önceliğidir. Fiyat önceliği kuralında; daha düşük fiyatlı satım emirleri, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirleri, daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanır. Zaman önceliği kuralında ise; verilen emirlerde fiyat eşitliği olması halinde, zaman açısından daha önce girilen emirlerin önce karşılanmasıdır. Birincil piyasada yapılan pay senedi halka arzlarındaki gibi özel uygulamalar bu kapsamda yer almaz.

  Elektronik ortamda emir iletimi imkânına sahip olan müşteriler, tüm emir iletim kanallarından ilettikleri emirlerle ilgili olarak, kısmen ya da tamamen gerçekleşme bilgilerini, iptal, fiyat ve miktar değişiklikleri içeren emirlerine ilişkin sonuçlarını internet sitesi ya da işlem platformlarından takip edebilirler. Borsa veya InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. sınırlamaları ile kontrolleri tarafından iptal edilen emirler de iptal edilme nedeni ile beraber takip edilebilir.

  Elektronik ortamda emir iletimi imkânına sahip olmayan müşteriler, talep etmeleri durumunda sadece izleme ve raporlama yapacak şekilde, emirlerin gerçekleşmesine ilişkin sonuçları, şifreli bir alandaki güncel portföylerine ulaşarak görüntüleyebilirler.

  BIST pazar ve piyasalarına iletilerek gerçekleşen emirler sonucunda, müşteri varlıkları ve portföy durumu anlık güncellenir ve takip edilir.

  Kısmi gerçekleşen emirlerde; emrin gerçekleşen ve gerçekleşmeyerek iptal olan ya da pasifte bekleyen kısmı birlikte izlenebilir.


  Müşteriye InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. tarafından tahsis edilen tüm işlem limitleri, emrin kabulü, gerçekleşmesi, düzeltilmesi veya iptali durumunda anlık olarak güncellenmektedir. Internet sitesi ve diğer işlem platformlarında bu limitler güncel olarak takip edilebilir.

  Gerçekleşmeyen, iptal edilen ve değiştirilen emirler de dahil olmak üzere; gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin tarih, zaman, miktar, fiyat, kullanılan kaldıraç oranı ve diğer tüm unsurları ile zaman bilgisini gösterecek şekilde muhafaza edilir.

   

  BIST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda gerçekleştirilen işlemler için portföy bazında teminatlandırma yöntemi uygulanır. Takasbank, portföy bazında teminatlandırma işlemlerinde Standart Portfolio Analysis of  Risk (SPAN)  algoritmasını kullanır. Başlangıç Teminatı, SPAN portföy bazında teminatlandırma yöntemi kullanılarak belirlenir. Değişik fiyat ve volatilite değişim seviyelerine dayalı olarak oluşturulan senaryolar arasından maksimum olan tarama riski, vadeler arası yayılma riski ve ürünler arası yayılma riski ofset değerleri göz önünde bulundurularak; kısa opsiyon pozisyonu minimum riski ile karşılaştırıldıktan sonra portföy bazında hesaplanır.

  Yurtdışı türev araçların alım satım emirlerinin iletildiği yetkili kurum Yurtdışı Aracısıdır. Yurtdışı işlemler, yurtdışı borsalarda Yurtdışı Aracısı vasıtasıyla gerçekleştirilecek olan türev araçların alım satım işlemlerini ifade eder. Yurtdışı türev araçlar, ekonomik ve finansal göstergeye, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere yabancı paraya ya da yurtdışı piyasalarda işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile fark sözleşmeleri (CFD - Contract for Difference) dahil, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca alımı ve satımı yapılabilecek her türlü yurtdışı türev araçtır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. tarafından belirlenmiş türev araçlar dışında emir kabul edilemez/iletilemez. Müşteri, ilgili borsada yapacağı işlemler için emirlerini elektronik ortamda, internet ortamında, telefon ve benzeri diğer iletişim araçlarıyla sözlü veya yazılı olarak iletebilir. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş., yurtdışı türev araç ve müşteri bazında, elektronik ortamda emir iletimini sınırlandırabilir. Bu durumda doğrudan telefon yoluyla ya da yazılı olarak emir kabul edebilir.

  Yurtdışı türev araçların alım satımında işlem yapılan borsa ve/veya piyasalarda geçerli olan kurallara göre emirlerin gerçekleştirilmesi esastır. Bu konuda, emir iletiminden önce çerçeve sözleşmedeki hükümler iyice anlaşılmalıdır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş., telefon ya da yazılı emir kabul etmesi durumunda  Yurtdışı  Aracısı’na  emirleri  alınış  sırasına  göre  iletir.  Yurtdışı  türev  araç işlemlerinde InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. tarafından global hesap kullanılmaktadır.  Global hesap, müşterilerin yurt dışı türev araç işlemlerinin, müşteri alt hesabı bazında takip edildiği ana hesaptır. Müşteri; emirlerin  gerçekleştirilmesi, değiştirilmesi ve  iptali  gibi  durumlarda, emrin  kabul  edilme yöntemi ne ise aynı şekilde geri bildirimle bilgilendirilir.  Teminatlara ilişkin bildirimler de aynı esaslara tabidir.

   

  B-Özel Durumlar

  Kurul ve BIST tarafından müşteri, sermaye piyasası aracı, emir iletim kanalı bazında ve benzeri kriterlerle getirilen; brüt takas, önceden depo, boykot, internetten alım satımın sınırlandırılması, açılacak pozisyon büyüklüğünün sınırlandırılması gibi özel tedbirler sonrasında, emir kabulü ve gerçekleştirilmesinde bu tedbirlere uygun hareket edilir. Takası birleştirilmiş yarım iş günlerinde de bu hususlara ayrıca dikkat edilir.

  Çerçeve sözleşmelerde bulunan hükümler ve ilgili mevzuat gereğince;


  -    Müşterinin  nakit  ve/veya  sermaye  piyasası  aracı  takas  yükümlülüğünü  yerine getirmediği durumlarda, borçların tasfiyesine ilişkin işlemler,
  -   Kredili işlem, açığa satış ve ödünç işlemlerinde özkaynak tamamlama süreci dolmasına
  rağmen,  müşterinin  özkaynak  yükümlülüklerini  yerine  getirmediği  durumlarda;
  yükümlülük tamamlamaya yönelik işlemler,
  -    Yurtiçi ve yurtdışı türev araçlar, tezgahüstü türev araçlar ve kaldıraçlı alım satım işlemlerinde   teminat    tamamlama    süreci    sona    erdiği    halde;    teminatların
  tamamlanmadığı durumlarda, teminat tamamlamaya yönelik işlemler,

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.  tarafından  otomatik  ve/veya  müşteri  temsilcileri  yoluyla  re’sen  gerçekleştirilen
  işlemler söz konusu olabilir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde müşteri talimatı aranmaz.

  Türev araçlar, fark kontratları (CFD), varant ve varant benzeri gibi belirli bir vadede sona erecek finansal ürünlerde; vade sonunda otomatik pozisyon kapatma veya itfa süreçleri yürütülerek  gerçekleştirilen  işlemler;  müşteri  talimatı  aranmaksızın,  ilgili  ürünün  yasal mevzuatı kapsamında InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. tarafından yerine getirilir.

  Portföy aracılığı faaliyeti kapsamına giren -InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.’nin, müşterinin karşı tarafı olduğu- işlemlerin gerçekleştirileceği fiyatlar, genel piyasa koşulları ve gerçeğe uygun değerleri ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirlenir.

  Kaldıraçlı alım satım işlemleriyle ilgili olarak, yatırılan teminat tutarlarının üzerinde bir kayba uğratacak şekilde müşterilere işlem yaptırılamaz. Gerçekleşen işlemler sonrasında müşterinin piyasa koşullarından dolayı teminatından daha fazla kayba uğraması halinde, söz konusu tutar yatırımcıdan talep edilemez.

  Tezgahüstü türev araç piyasalarında gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak, müşterilerin kesinleşmiş nakit alacakları müşteri talebi üzerine, en geç 3 iş günü içinde tam ve nakden ödenir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş., yurtdışı türev araçların alım satımında, yurtdışı piyasaların veya Yurtdışı Aracısı’nın tatil olduğu günlerde emir kabul edemeyecektir. Yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişiklikler olabilir. Yurtdışı türev araçların alım satımında yurt dışı aracısının müşteri emrini kabul etmemesi durumunda, müşteri en seri iletişim aracıyla bilgilendirilir.

  C-Gerçekleşen Emirlerin İptaline İlişkin Esaslar

   

  Kurul ve BIST tarafından, BIST piyasa ve pazarlarında gerçekleşmiş işlemlerin kısmen veya tamamen iptali söz konusu olabilir. Bu durumda; InvestAZ Menkul Değerler A.Ş., kendisine BIST tarafından bildirilen - iptal edilen gerçekleşmiş işlemlere ilişkin- kayıtlarını değiştirerek BIST ile mutabakata varmak zorundadır. Bu kapsamdaki iptal edilen emirlerin hesap sahiplerine en kısa sürede ulaşılarak bilgi verilir. Müşteri, işlemin gerçekleştiğini düşünerek, yaptığı işlemler nedeniyle InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.’den tazmin talebinde bulunamaz. İşlemlerin alış ya da satış yönünde veya her ikisinde de iptal söz konusu olabileceği için, takas yükümlülüğünün yerine getirilmesinde oluşacak sorunlarda, müşterilere iyi niyetle ve özen borcu çerçevesinde yardımcı olunur.


 • Pay senetleri, borsa yatırım fonları, varantlar, kredili işlem, açığa satış işlemleri, yatırım fonu alım satım işlemleri, vadeli işlem ve opsiyon piyasası işlemleri (VİOP); internet sitesi, veri yayın ekranları ve mobil uygulamalar vasıtasıyla yapılabilmektedir. EFT/Havale, VIOP teminat yatırma ve çekme talimatları da internet sitesi üzerinden iletilebilmektedir.Emir iletiminde ve kabulünde mevzuat hükümlerine uygun hareket edilir. Ayrıca InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. tarafından sermaye piyasası aracı,müşteri ve tutar bazında sınırlamalar getirilebilir. Emirlere ilişkin bildirimler, emir iletimini sağlayan tüm işlem platformları ve InvestAZ sitemizden anlık olarak takip edilebilir. Verilen talimatlara ilişkin sonuçlar ise, internet sitesinden anlık olarak takip edilebilecektir. Pay senetleri ve VIOP işlemleri ile ilgili hesap ekstreleri ve raporlara internet sitesinden ulaşılabilir. VIOP işlemlerinde Alım Satım Teyit Formları’nın bildirimi mail yoluyla yapılabildiği gibi, internet sitesinden de ulaşılabilmektedir. VIOP işlemlerinde teminat durum ve teminat tamamlamaya ilişkin bilgilere, internet sitesi, veri yayın ekranları ve mobil uygulamalardan ulaşılabilir. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteriler kendilerine tahsis edilen işlem platformlarından emirlerini iletmektedir. Anlık olarak hesaplarına ve teminatlara ilişkin tüm detaylar bu platformlar üzerinden takip edilebilmektedir. Müşterilere kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili aylık ve günlük bildirimler mail yoluyla yapılmaktadır. Müşterilere yapılan aylık bildirimin içeriğinde; ilgili dönem içerisinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin tarih, zaman, fiyat ve miktar bilgileri, kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarları, açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarları, InvestAZ nezdinde tutulan nakit, menkul ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketler, hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergiler ile teminat durumlarına ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

 • Aracı Kurumumuz, müşteri memnuniyeti ve güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile Aracı Kurum faaliyetleri gereği, işbu web sitesi investaz.com.tr (bundan sonra "Web Sitesi" olarak ifade edilecektir.) vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

  • Web Sitemiz’e girilen bilgilerin güvenliği açısından Aracı Kurumumuz sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Müşterilerimizin Web Sitemiz’e ürün/hizmet amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Müşterilerimizin bizimle paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, Invest-AZ personeli dahil olmak üzere kısıtlanmıştır.

  • Invest-AZ sözkonusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.

  • Invest-AZ bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir. Invest-AZ ’nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, Invest-AZ bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayacaktır.

  • Web Sitemiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamız’da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web Sitemiz’den link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan Invest-AZ sorumlu değildir.

  • Invest-AZ, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların Şirketimizin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

  • Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Invest-AZ’ye aittir. Web Sitemiz’in içerdiği üçüncü sahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Şirketimizde saklıdır.

  • Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Şirketimiz  sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda Aracı Kurumumuza danışmakta tereddüt etmeyiniz.

  Saygılarımızla,


 • Bu doküman sermaye piyasası yatırımcılarını ve InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.müşterilerini, SPK tebliğlerinde yer alan müşteri sınıflandırmasına ilişkin bazı temel kavramlar hakkında bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Uygunluk ve yerindelik testleri hakkında önemli uyarıları da içermektedir.
  Profesyonel Müşteri: Kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade eder. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması gerekir:
   a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları,emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurtdışında yerleşik kuruluşlar.
   b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20.maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.
  c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.
   d) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.
   e) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası,özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar (Tutarlar Kurul tarafından değiştirilebilir). f) Talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler. Genel Müşteri: Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler ile profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediğini beyan eden profesyonel müşteriler “genel müşteri”kabul edilir. Nitelikli Yatırımcı: Sahip olduğu nakit mevduatlarının ve sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamı 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşan yatırımcılardır. 2 Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri: Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.’nin sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir: a) Son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet sermaye piyasası işlemi gerçekleştirmiş olmaları (Limitler Kurul tarafından değiştirilebilir. Başka Yatırım Kuruluşu Ekstre veya Raporu tevsik edici belge olarak kabul edilecektir.) b) Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması (Tutar Kurul tarafından değiştirilebilir. Finansal varlıklar toplamını gösterecek banka ve yatırım kuruluşlarına ait ekstreler ve hesap özeti tevsik edici belge olarak kabul edilecektir.) c) Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmışolması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmışolması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olmasıdır. (Doğrudan SPL tarafından verilen lisans belgesi ve SPL kayıtlarında diğer bilgilerin doğrulanması aranacaktır.) Yukarıdaki müşteri sınıflarına göre hem müşterinin hem InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.’nin bazı hak ve yükümlülükleri oluşmaktadır. Aynı zamanda hesap açılışından önce uygunluk ve yerindelik testlerinin, alınacak hizmet türüne göre tamamlanmış olması gerekir. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. uygunluk testi sonucunda ürün veya hizmetin müşteriye uygun olmadığı kanaatine ulaşırsa, öncelikle müşteriyi yazılı olarak veya elektronik ortamda uyarır. Buna rağmen müşteri ürün veya hizmeti almak istiyorsa, yatırım kuruluşu müşterinin bu talebi yönünde hizmet verip vermemek konusunda serbesttir. Hizmet vermesi durumunda ilgili ürün hakkında genel yatırım tavsiyesi verilemez. Müşterilerin yer aldıkları sınıfıdeğiştirme hakları bulunmaktadır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine herhangi bir hizmet sunmadan önce, mevzuat gereği yapılacak genel risk bildirimine ek olarak işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklar ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan alır. Söz konusu açıklamaların bir örneğinin müşteriye verilmesi zorunludur. Profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.’nin profesyonel yatırımcıya da bu açıklamaları yapması zorunludur. Müşteriler, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.’ne bildirmekle yükümlüdür. Müşteri sınıflandırılması çerçevesinde verdikleri bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteriler sorumludur.

  PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAĞI HAKLAR

  Bu açıklama metni, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği 31/2 Maddesi, “Yatırım kuruluşunun herhangi bir faaliyet veya hizmet sunmadan önce profesyonel müşterilerini, yararlanamayacakları mevzuat hükümleri hakkında yazılı olarak bilgilendirmesi şarttır.” hükmü ve aynı tebliğin 28/h maddesi hükümleri gereğidir. Profesyonel müşterilerden -yazılı onay alınması kaydıyla- saklamadaki varlıklara ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir. Sözleşme yapılması kaydıyla profesyonel müşterilere saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılması zorunlu değildir.
   InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. yönetimi bu bildirimin yapılmaması ile ilgili ek sözleşme imzalanması veya çerçeve sözleşmede yer verilmesi yöntemlerden birini tercih edebilir. Profesyonel müşterinin talebi halinde; Genel Risk Bildirim Formuna ek olarak, ilave risk bildirimleri de açıklanır. Müşterinin bu doğrultuda bir talebinin olması durumunda, açıklamaların okunup anlaşıldığına dair yazılı beyan mutlaka alınacaktır. Profesyonel Müşterinin talebi olmaması durumunda sadece genel risk bildirimi yapılması söz konusudur. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.’nin, alım satıma aracılık ve halka arza aracılık hizmetleri kapsamında genel müşterilerine yaptığı uygunluk testinin profesyonel müşterilere yapılmasızorunlu değildir. Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması profesyonel müşteriler için yeterlidir. Talebe dayalı olarak kabul edilen profesyonel müşterilerden ise; müşterinin mali durumu, yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı,müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgiler alınmayacaktır.


 • Invest AZ web sitemizde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.


 • SSL Sertifika Güvenliği: Müşterilerimizin online işlemlerini yaptığı platformda 2048 Bit GlobalSign SSL sertifikası ile şifrelenerek yüksek düzeyde Organization SSL sertifikası ile güvenlik hizmeti verilmektedir. Bu dijital sertifika, Kurumsal Kimlik Doğrulama ve mümkün olan en yüksek SSL güvenliğini sağlar. InvestAZ Müşterilerimiz bu sertifika ile kurumsal kimliğimizin doğrulandığını, şirketimizin varlığının kanıtlandığınıve online giriş sayfasının InvestAZ Menkul Değerler A.Ş adına ait olduğu görür. Bu sayede müşterilerimiz kişisel bilgilerini sadece InvestAZ Menkul Değerler A.Şile paylaştıklarından emin olurlar. SSL güvenliği aynı zamanda müşterilerimizin, tüm online işlemlerinin şifrelenip güvenliğinin sağlanması işlevini de yerine getirir. Sanal Klavye Güvenliği: Online giriş bölümünün kullanımı esnasında kişisel bilgisayarların klavyesine yönelik “Key Logger” isimli çeşitli kötü amaçlı yazılımlara ait riskler bulunmaktadır. Bu tür kötü amaçlı yazılımlar müşterilerin kendi klavyelerinde yazdığı kişisel şifreleri hafızasında tutarak şifre güvenliğini ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, InvestAZ Menkul Değerler A.Ş şifre girişlerini üst düzeyde güvenlik altına almak amacıyla “Sanal Klavye” uygulamasını tercih olarak müşterilerine sunmaktadır.Şifre Güvenliği: Müşterilerimiz tarafından kullanılan online işlem merkezinde, iki aşamalı şifre güvenliği uygulanmaktadır. Müşteri kendi tercihi ile giriş ve onayşifrelerini farklılaştırarak dilediği zaman değiştirebilir. Aynı zamanda müşterilerimize elektronik ortamda şifre tahsisi söz konusu olmadığı gibi, şifre değişikliği ve bloke durumunda, müşteriye yetkili kullanıcı tarafından tahsis edilen geçici şifrenin ilk kullanımda değiştirilmesi zorunludur. Şifre değişiklikleri dahil tüm şifre tahsislerinde, müşteri şifresini yetkili personel dahil hiç kimse görememektedir.


 • Elektronik ortamda emir iletiminde kullanılan işlem platformları; online işlem merkezi, BIST pay senedi ve VIOP işlemleri için veri yayın ekranları ile mobil uygulamalar ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri için Meta Trader 4’dür. Online işlem merkezi için güvenlik yukarıda açıklanmıştır. Emir iletiminin kesintiye uğraması durumunda alternatif işlem yöntemleri, merkez ve merkez dışı örgütlerin aranarak telefonla emir iletilmesi veya veri yayın ekranlarından emir iletimidir. Veri yayın ekranlarında ise müşterilerin emir ve hesap işlemlerinin tamamı, müşteri bilgisayarı ile kurumumuzun sunucu sistemleri arasında gerçekleşmektedir. Müşterinin işlem bilgileri veri yayın kuruluşu sunucu sistemleri aracılığıyla değil, doğrudan iletilmektedir. Bir kullanıcının işlem yapma yetkisi, izinleri ve limitleri daima kurumumuzun sunucularında tanımlanmaktadır. Tüm işlemlerde istek sunucuya iletilmeden önce müşteri onayı alınmaktadır. Müşterilerimiz tercihe göre, onay aşamasını işlem platformu ayarlarından kapatabilmektedir. Bu işlemlerin tamamında“varsayılan” olarak müşteri onayı zorunlu tutulmaktadır. Sunucu yazılımları ve web servisleri ile yapılan haberleşmede SSL sertifikasıkullanılmaktadır. Şifre bilgileri, cihazın saklama alanlarında (hard disk – SD bellek vb.) saklanmamaktadır. Müşteri cihazları ile sunucu arasında yapılan haberleşmede, şifre bilgisi MD% algoritmasından geçirildikten sonra iletilmektedir. Memory Dump vb. yöntemlerle şifreyi geri oluşturmak mümkün değildir. Müşterilerin yaptığı işlemlere ait log kayıtları, farklı seviyelerde saklanmaktadır. Kullanıcı bilgisayarında saklanan log dosyalarının kapsamını sınırlandırabilmektedir. Sisteme girilen emirlerin log kayıtları,ayrı bir şifreli formatta saklanmaktadır. İşlem terminallerine ilişkin programların kılavuzları yayınlanmakta, müşteri eğitimleri doğrudan yetkili personel tarafından verilmektedir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri için Meta Trader 4 işlem platformu kullanılmaktadır. Müşterilerin emir iletimi ve tüm hesap hareketlerini görüntülemek için kullandıklarıişlem platformunun güvenliği SSL sertifikası ile sağlanmaktadır. Müşterilerin işlem platformuna giriş yaptığı kullanıcı adı ve şifreler elektronik ortamda SMS ile gönderilmektedir. Kullanıcı şifre değişikliği istediği zaman yapabilmektedir. Şifreler veri tabanımızda kriptolu olarak saklanmaktadır. Yasal mevzuat gereği, acil ve beklenmedik durum planı kapsamında kaldıraçlı alım satım işlemlerindeki tüm süreçleri yerine getiren sunucularımız aktif-aktif mimari ile çalışmaktadır. Aktif sunucuya erişimde kesinti yaşanması durumunda aktif –aktif mimarisinde bulunan yedek sunucu otomatik olarak devreye girmektedir. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde işlem platformu; Windows, IOS ve Android işletim sistemlerini desteklemektedir. Yazılım güncellemeleri otomatik olarak tek merkezden müşterilere iletilmektedir. Müşterilerimizin işlem platformlarında yaşayabilecekleri teknik aksaklıklar olması durumunda, alternatif yöntem olarak telefon yoluyla, yetkili müşteri temsilcilerine ulaşılması ve gerekli kimlik teyitlerinden sonra emir iletimlerini gerçekleştirmeleri mümkün olacaktır.


 • InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Invest AZ) Veri Sorumlusu olarak, kişisel verilerinize ilişkin Anayasal güvence altına alınmış olan kişisel hak ve özgürlüklerinize saygı duyar, söz konusu kişisel hak ve özgürlüklerin korunması konusunda en iyi gayreti gösterir müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir. Tüm çalışanlarımız, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında ve mesleki görevlerini yerine getirmede kullanmayı taahhüt etmektedirler. Tüm çalışanlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan müşteri sırrı, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin sınırlama ve düzenlemelere tam olarak uyarlar.


  InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den yatırım hizmeti almak, ürün temin etmek ya da Invest AZ ve sunmuş olduğu hizmetler ile ürünlere ilişkin bilgi almak amacıyla bildirdiğiniz veya Invest AZ olarak çeşitli kanallarla temin ettiğimiz kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.


  Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya Şubelerimiz, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, internet şubelerimiz, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, vb gibi yöntemler ile Kurumumuz müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili kanunlarda daha uzun süre öngörülmediği ya da dava zamanaşımı ile uyuşmazlık ortaya çıkması halinde bu süre ile sınırlı olmamak üzere uyuşmazlık konusu olay sonuçlanıncaya kadar geçecek süre hariç Invest AZ ile olan müşteri ilişkiniz devam ettiği sürece saklanmakta ve işlenmektedir.


  InvestAZ, kişisel verilerinizi;

  • o   kanunen alınmasının zorunlu olması,

  • o   bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması,

  • o   hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

  • o  InvestAZ’ye ilişkin bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması ya da,

  • o  Kişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde InvestAZ lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı,


  • şartları ile toplamakta ve kurumumuzca ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, kurumumuzun mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti ile sermaye piyasası faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

  Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, yargı organları ile diğer yasal mercilere, mevzuatın izin verdiği hallerde Şirketimizin destek hizmeti veya hizmet aldığı yurt içi – yurt dışı finansal kuruluşlara ya da diğer tüzel ve gerçek kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bilgi aktarımının gerekli olduğu kuruluşlara, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Borsa A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Yatırımcı Tazmin Merkezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

  InvestAZ, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi, yetkisiz kişilerin erişimlerinin engellenmesi ve güvenli ortamlarda saklanması amacıyla, yetki erişimlerinin sınırlandırılması, şifreleme, personelimiz ile gizlilik sözleşmelerinin imzalanması, fiziki ortamda tutulan kişisel verilere ilişkin fiziki güvenlik önlemleri alınması gibi gerekli idari ve teknik önlemleri almış olup kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.


  Kişisel verilerinizin Kurumumuz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak;

  • o   kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • o   kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,

  • o   kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • o   yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • o   kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

  • o kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • o düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • o işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • o kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

  • haklarınız bulunmaktadır.

  • Söz konusu hakları kullanabilmeniz için, Kişisel Veri Bilgi Talep Formu’nun doldurulmak suretiyle;

  • o   Genel Müdürlüğümüz ya da şubelerimize yazılı olarak teslim edilebilir,

  • o   İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Genel Müdürlüğümüz adresine gönderilebilir,

  • o  Güvenli elektronik imzayla imzalayarak ya da InvestAZ müşterisi olmanız halinde Kurumumuzda kayıtlı elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@investaz.com.tr adresine e-posta ile iletilebilirsiniz.

  Kişisel verilerinize ilişkin bilgi talepleriniz en kısa ancak her halükârda en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak olup talep etmiş olduğunuz bilgiye ilişkin olarak Kurumumuz cevabının 10 sayfadan az olması durumunda herhangi bir ücret talep edilmeyecek, 10 sayfayı aşması durumunda ise aşan sayfa başına 1 TL ücret alınacaktır. • Bilgi Güvenliği Politikaları

 • Kurum ile Müşteri Arasında Yapılan Sözleşme Örneği

 • Araştırma ve Analist Raporları İlişkin Politika ve İlkeler

 • Borsa İstanbul yeni seans süreleri

 • Acil ve beklenmedik durum iş akışı

 • Yatırımcı bazında tedbir düzenlemesi

 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın 395 Nolu Genelgesi "Yatırımcı Bazında Tedbir .Düzenlemesi" 03 Eylül' de yürürlüğe girmektedir.

 • Kaldıraçlı alım satım işlemlerine İlişkin risk bildirim formu

 • Yatırımcı beyanı

 • MKK e-CAS 2.0 engelleme aşaması bilgilendirmesi ile e-CAS aboneliği ve e-yönet portalı üyeliği.

 • Serbest işlem platformu (SIP) risk bildirim formu

 • Kapanış seansı, kapanış fiyatından işlemler ve tek fiyattan işlemler uygulama esasları hk.

Eğitim ve Ürünlerimiz hakkında sizi bilgilendirelim:
Yatırımcı Destek Hattımız
0(212)238 8888
Ücretsiz Deneme HesabınaHEMEN BAŞLA